QUINES OCUPACIONS POTS EXERCIR

Administratiu d’oficina. Administratiu comercial. Administratiu financer. Administratiu comptable. Administratiu de logística. Administratiu de banca i d’assegurances. Administratiu de recursos humans. Administratiu de l’Administració pública. Administratiu d’assessories jurídiques, comptables, laborals, fiscals o gestories. Tècnic en gestió de cobraments. Responsable d’atenció al client.

MÒDULS PROFESSIONALS

Primer curs:
Gestión de la documentación jurídica y empresarial
Recursos humanos y responsabilidad social corporativa
Ofimática y proceso de la información
Proceso integral de la actividad comercia
Comunicación y atención al cliente
Inglés
Formación y orientación laboral
Horario reservado para el módulo impartido en inglés.
Segon curs:
Gestió de recursos humans
gestió financera
Comptabilitat i fiscalitat
Gestió logística i comercial
simulació empresarial
Projecte d’Administració i Finances
Horari reservat per al mòdul impartit en anglès.
Formació en Centres de Treball

COM S’ACCEDEIX

Accés directe:
(Criteris en ordre de prioritat)
Estar en possessió del títol de Batxillerat.
Estar en possessió del títol de Tècnic / a de Formació Professional amb prioritat per a qui hagués superat algun cicle de grau mitjà de la mateixa família professional.
Accés mitjançant prova:
Sense complir cap dels requisits acadèmics anteriors, tindre 19 anys d’edat o complir-los durant l’any en curs i superar la corresponent prova d’accés.

ESTUDIS ALS QUE ES PODEN ACCEDIR AMB EL TÍTOL DE TÈCNIC EN GESTIÓ ADMINISTRATIVA.

El títol de Tècnic Superior en Administració i finances permet l’accés directe als ensenyaments conduents als títols universitaris de grau en les condicions d’admissió que s’estableixin.