Els ensenyaments de Formació Professional Bàsica formen part dels ensenyaments de Formació Professional del sistema educatiu i han de respondre a un perfil professional. Els mòduls professionals dels ensenyaments de Formació Professional Bàsica estaran constituïts per àrees de coneixement teoricopràctiques l’objecte és l’adquisició de les competències professionals, personals i socials i de les competències de l’aprenentatge permanent al llarg de la vida.

QUINES OCUPACIONS POTS EXERCIR

Auxiliar d’oficina. Auxiliar de serveis generals. Auxiliar d’arxiu. Ordenança. Auxiliar d’informació. Telefonista en serveis centrals d’informació. Classificador i / o repartidor de correspondència. Gravador-verificador de dades. Auxiliar de digitalització. Operador documental. Auxiliar de venda. Auxiliar de dependent de comerç. Operador / a de cobraments o Caixer / a.

MÒDULS PROFESSIONALS

Primer curs:

Tractament informàtic de dades.
Tècniques administratives bàsiques.
Atenció al client.
Preparació de comandes i venda de productes.
Ciències aplicades I.
Comunicació i societat I.
Tutoria.
Formació i Orientació Laboral I.

Segon curs:

Aplicacions bàsiques d’ofimàtica.
Arxiu i comunicació.
Ciències aplicades II.
Comunicació i societat II.
Tutoria.
Formació i Orientació Laboral II.
Formació en Centres de Treball.

COM S’ACCEDEIX

Podran accedir a aquests ensenyaments els alumnes i les alumnes que compleixin simultàniament els requisits següents: Tenir complerts quinze anys, complir-los durant l’any natural en curs, i no superar els disset anys d’edat en el moment de l’accés ni durant l’any natural en curs. Haver cursat el primer cicle d’educació secundària obligatòria o, excepcionalment, haver cursat el segon curs d’Educació Secundària Obligatòria. Haver estat proposat per l’equip docent als pares, mares o tutors legals per a la incorporació a un cicle de Formació Professional Bàsica.

TITULACIÓ QUE S’OBTÉ

Títol Professional Bàsic en SERVEIS ADMINISTRATIUS.
Aquest títol professional bàsic permet l’accés a tots els cicles formatius de grau mitjà.

CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ A QUÈ AQUEST TÍTOL PERMET L’APLICACIÓ DE CRITERIS DE PREFERÈNCIA PER A L’ADMISSIÓ EN CAS DE CONCURRÈNCIA COMPETITIVA

Aquest títol tindrà preferència per a l’admissió a tots els títols de grau mitjà de les famílies professionals de: Administració i Gestió. Comerç i Màrqueting. Tèxtil, confecció i pell. Vidre i Ceràmica. Arts Gràfiques.